Ogólne warunki sklepu internetowego STILL

Sklep Internetowy still.pl działający pod adresem pl.still.shop, zwany w niniejszym Regulaminie „Sklep Internetowy still.pl” jest prowadzony przez:

Still Polska sp. z o.o.
ul. Składowa 6, Żerniki
62 – 023 Gądki
Tel: 61/ 87 30 100
E-mail: info@still.pl

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018980, NIP: 7811004366, o kapitale zakładowym w wysokości 5.637.500,00 zł zwaną w niniejszym Regulaminie "Operatorem".

§ 1 Przyjęcie i realizacja zamówień Klienta

1. Sklep Internetowy still.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów dostępnych w Sklepie Internetowym still.pl zamieszczone są na stronie internetowej www.still.pl.

2. Klientem Sklepu Internetowego still.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

3. Sklep Internetowy still.pl nie prowadzi sprzedaży towarów konsumentom - osobom fizycznym dokonującym czynności prawnej niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym still.pl klient ma obowiązek zarejestrować się w sklepie podając swoje dane - imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, firma, nr NIP, w celu zrealizowania zamówienia.

5. Klient po zarejestrowaniu może składać zamówienia przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.still.pl. Klient składa zamówienie poprzez dodanie konkretnych produktów do koszyka, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz podaje swoje dane konieczne do zrealizowania zamówienia. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu Internetowego still.pl wraz z nadanym indywidualnym numerem zamówienia.

6. Składając zamówienie Klient dokonuje:
wyboru zamawianych produktów;
oznaczenia sposobu dostawy zamówionych towarów/ sposobu odbioru zamówionych towarów;
wskazania adresu dostawy;
wyboru sposobu płatności.

7. Klient składając zamówienie poprzez Sklep Internetowy still.pl składa Operatorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

8. Po złożeniu zamówienia, Operator automatycznie przesyła na podany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym still.pl adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Operatora o przyjęciu oferty, o której mowa w §1 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

9. Umowa jest zawarta z momentem otrzymania przez Klienta wskazanego w punkcie powyższym potwierdzenia zamówienia, z zastrzeżeniem § 3, pkt. 2 i 3.

10. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego still.pl nie oznacza dostępności tych produktów na stanie Sklepu Internetowego still.pl i możliwości realizacji zamówienia.

11. W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta na stanie Sklepu Internetowego still.pl lub w sytuacji niemożliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn niezależnych od Sklepu w terminie przewidzianym na realizacje zamówienia, Operator poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta poprzez wysłanie wiadomości na e-mail podany przez Klienta podczas składana zamówienia.

12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Operator może zaproponować Klientowi:

anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Operator zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Operator będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).

13. W przypadku braku na stanie Sklepu Internetowego still.pl zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych, niezależnych od Operatora przyczyn, Operator ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.

14. W przypadku uzyskania od Operatora informacji o braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym przy jego składaniu terminie Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni od daty uzyskania informacji. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być zawarte w skierowanej na adres: info@still.pl wiadomości e-mail.

15. Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu Internetowego still.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.still.pl błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Operator zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 6 niniejszego Regulaminu.

16. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym still.pl. Operator nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do konta Klienta.

§ 2 Ceny produktów

1. Operator zamieszcza informacje o oferowanych przez siebie produktach na stronie Sklepu Internetowego still.pl oraz sprzedaje oferowane przez siebie produkty za pośrednictwem Internetu.

2. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu Internetowego still.pl są wyrażone w złotych polskich. Przy każdym produkcie znajduje się wskazanie czy wskazana cena zawiera należny podatek VAT.

3. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje w paczce dokument zakupu, którym faktura VAT.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego still.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego still.pl, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego still.pl, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu Internetowego still.pl, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

§ 3 Sposób płatności

1. W Sklepie Internetowym still.pl jedyną możliwą formą płatności jest przedpłata w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia wraz z podanym podczas składania zamówienia kosztem wysyłki towaru, dokonana przelewem elektronicznym lub bankowym na wskazany rachunek bankowy Operatora.

2. Zamówienie jest przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu płatności za towar na rachunku bankowym Operatora.

3. Niedokonanie wpłaty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia zamówienia uważa się za odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży.

§ 4 Warunki dostawy zamówionego towaru

1. Przy każdym towarze oferowanym przez Sklep Internetowy still.pl podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku). Bieg terminu do realizacji zamówienia liczy się od daty zaksięgowania płatności za towar na rachunku bankowym Operatora.

2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane zostanie w momencie skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Operator zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia częściami - w tym przypadku płatność za przesyłkę będzie pobierana tylko raz.

3. Zamówiony towar dostarczony będzie na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej - przewidywany czas dostawy od momentu nadania paczki do momentu dostarczenia- 1 (słownie: jeden) dzień roboczy, przy czym jest to termin deklarowany przez firmę kurierską.

4. Klient zostanie obciążony kosztami dostawy zamówionego towaru w wysokości wskazanej podczas składania zamówienia.

5. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie Operatora – 62-023 Gądki, ul. Składowa 6, Żerniki po wcześniejszym kontakcie pod numerem telefonu: +48 61 66 86 124 w dni robocze (poniedziałek- piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00.

6. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 5 Warunki reklamacji i gwarancji, rękojmia

1. Wszelkie towary dostępne w Sklepie Internetowym still.pl pochodzą z legalnego źródła oraz są oryginalne.

2. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym still.pl są objęte Ogólnymi Zasadami Gwarancji STILL Polska Sp. z o.o. dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego still.pl oraz tutaj z wyjątkiem produktów wskazanych w ust. 3 poniżej.

3. Wagi elektroniczne montowane w wózkach paletowych ręcznych nie są objęte gwarancją.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym still.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanych (odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona).

§ 6 Zwrot należności Klientom

1. Operator dokona zwrotu należności w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych w przypadku:

anulowania zamówienia przez Operatora lub części zamówienia przez Operatora (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta;

odstąpienia przez Klienta od umowy w przypadku wskazanym w §1 ust. 14 niniejszego Regulaminu.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Operatorowi numeru rachunku bankowego, Klient nie prześle Operatorowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 7 Newsletter

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego still.pl.

2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie podczas rejestracji w Sklepie Internetowym still.pl adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy still.pl korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@still.pl.

§8 Dane osobowe i polityka prywatności

Sklep internetowy www.still.pl (dalej: „Sklep” lub „Operator”) szanuje prywatność klientów i potencjalnych klientów odwiedzających stronę internetową. Niniejsze zasady mają zastosowanie dla przetwarzania danych osobowych w ramach Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, w tym w związku z zawieraniem umowy. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią przed przystąpieniem do korzystania z naszej strony internetowej.

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w naszym Sklepie.

Podanie przez Państwa danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. W przypadku, gdy postanowią Państwo jednakże nie podawać nam danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

1. Administrator Danych Osobowych

STILL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, ul. Składowa 6, 62-023 Gądki, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000018980, REGON: 630278383, NIP: 7811004366, będąca operatorem sklepu www.still.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, do oznaczenia tego aktu prawnego dalej będziemy posługiwali się skrótem RODO). Oznacza to, że Sklep ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Państwa dane osobowe przez Sklep, macie Państwo możliwość skontaktowania się ze Sklepem (dane kontaktowe znajdują się w sekcji Kontakt niniejszego dokumentu).

2. Co to są Państwa dane osobowe?

Wskazujemy, że dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Sklep

Sklep będzie zbierał Państwa dane osobowe podczas interakcji ze Sklepem i używał ich do różnych celów, takich jak obsługa strony internetowej, umożliwiając tym samym korzystanie z naszych różnych usług, w tym naszego Sklepu, subskrypcję newsletterów, kontaktowanie się z nami. Korzystamy z Państwa danych osobowych w celu oceny i analizy Państwa preferencji, aby spersonalizować Państwa wrażenia podczas korzystania ze Sklepu, ulepszenia naszych usług oraz oferowania usług lepiej dostosowanych do Państwa zainteresowań i preferencji. Nie prowadzimy natomiast profilowania w rozumieniu RODO (o czym informujemy szerzej w punkcie 9 (automatyczne podejmowanie decyzji).

Sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, zależy wyłącznie od tego, w jaki sposób wchodzą Państwo w interakcje z nami i z jakich usług korzystają.

3.1 Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy Państwa o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

a) nazwisko/nazwa firmy– niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży - faktury VAT oraz weryfikacji statusu przedsiębiorcy (Sklep nie dokonuje sprzedaży na rzecz konsumentów);
b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
c) numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży oraz weryfikacji statusu przedsiębiorcy;
d) imię i nazwisko - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
e) numer telefonu – konieczne do kontaktu celem ułatwienia realizacji zamówienia;
f) adres e-mail- konieczne do kontaktu celem potwierdzenia zamówienia;
g) dane dostawy (nazwisko/nazwa firmy, ulica, kod, miejscowość, imię i nazwisko, numer telefonu) - konieczne do wysyłki o dostarczenia zamówienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne - we wskazanym na stronie Sklepu zakresie - do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi Sklepowi zawarcie z Państwem umowy sprzedaży.

Sklep zastrzega sobie również możliwość zbierania innych danych od podmiotów trzecich dla realizacji oznaczonych, zgodnych z prawem celów, z zastrzeżeniem spełnienia w tym zakresie wymogów wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym wypełnienia odrębnych obowiązków informacyjnych.

3.2 Subskrypcja newslettera Sklepu

Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera Sklepu jest dobrowolne i nie jest wymagane do zawarcia umowy lub złożenia zamówienia.

W przypadku subskrypcji newslettera Sklepu oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Sklepu, z których w każdej chwili możecie Państwo zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera lub wpisując swój adres w polu e-mail na stronie: www.still.pl/24108.0.0.html.

Podstawę prawną takiego przetwarzania do celów marketingu elektronicznego naszych produktów będzie stanowić Państwa zgoda, o której piszemy w punkcie 4 (W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo Sklep przetwarza Państwa dane osobowe).

4. W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo Sklep przetwarza Państwa dane osobowe?

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są one regularnie usuwane przez Sklep. Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • zawarcia i do realizacji umowy, w tym rozpatrzenia reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy oraz okresów udzielonej gwarancji i dodatkowo maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, zgodnie z treścią art. 118 kodeksu cywilnego;
 • obsługi wniosków, skarg i zapytań kierowanych do Sklepu - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosków, skarg i zapytań kierowanych do Sklepu;
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, zgodnie z treścią art. 118 KC;
 • dla celów podatkowych i księgowych - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Operatorze. Państwa dane będziemy przetwarzać przez minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • prowadzenia marketingu elektronicznego naszych produktów i usług oraz wysyłania newslettera (w tym poprzez automatyczne systemy wysyłające e-maile) - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - tzn. Państwa dobrowolnie udzielona zgoda. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili odwołania przez Państwa zgody lub do momentu ustalenia, że Państwa dane się zdezaktualizowały;
 • prowadzenia bezpośredniego marketingu własnych produktów i usług - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • profilowania marketingowego oraz działań remarketingowych (wyświetlanie dostosowanej zawartości strony, Google AdWords) - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej;
 • badania jakości świadczonych usług - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, zgodnie z treścią art. 118 KC;

5. Przekazywanie danych

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług.

Na podstawie i w granicach prawa Państwa dane osobowe uzyskiwane podczas procesu składania zamówienia w naszym Sklepie mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces dostawy towarów;
 • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces przygotowania Państwa zamówienia oraz jego kompletacji;
 • podmiotom prowadzącym na naszą rzecz obsługę księgową i kadrowo-płacową;
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę prawną;
 • wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych;
 • wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Sklep dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Państwa dane osobowe zostały zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do przetwarzanych przez nasz Sklep danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby, które zostały zobowiązane do zachowania danych w poufności.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Sklep nie przekazuje i nie planuje w przyszłości przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7. Wycofanie zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania przez Sklep Państwa danych osobowych na podstawie zgody udzielonej w przypadkach wskazanych w tabeli zamieszczonej w punkcie 4 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa. Gdy Państwo to zrobią, Sklep nie będzie mógł więcej wysyłać Państwu żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Wycofanie przez Państwa zgody wobec przetwarzania przez Sklep Państwa danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Sklep dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Państwa prawa realizowane przez Sklep w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii:

Macie Państwo prawo uzyskać potwierdzenie, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Ponadto, macie Państwo prawo do uzyskania bardziej szczegółowych informacji o przechowywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz, pod pewnymi warunkami, prawo do otrzymania kopii tych danych osobowych.

 • prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych:

Macie Państwo prawo do poprawienia niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa osoby oraz, z uwzględnieniem celu przetwarzania, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 • prawo do usunięcia Państwa danych:

W niektórych przypadkach, macie Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują:

a) dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
b) wycofują Państwo zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie;
c) przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego;
d) dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.

Istnieją jednak pewne ogólne wyłączenia prawa do usunięcia. Te ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w którym przetwarzanie jest konieczne:

a) w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym;
c) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych:

W niektórych przypadkach, macie Państwo prawo ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Jednak w przeciwnym razie Sklep będzie je przetwarzać wyłącznie:

a) za Państwa zgodą;
b) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
c) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
d) ze względu na ważny interes publiczny.

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, który został wskazany tabeli zamieszczonej w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności. Sklep przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla Sklepu ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne Sklepowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Macie również Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli złożą Państwo taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu.

 • prawo do przenoszenia Państwa danych:

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda lub łącząca Państwa ze Sklepem umowa, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, macie Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sklep narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym, któremu mogą Państwo zgłosić skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Nie będą w stosunku do Państwa prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO.

Chcielibyśmy poinformować, że newsletter Sklepu zawiera tak zwane piksele śledzące pozwalające na prowadzenie działań profilowania marketingowego i działań remarketingowych. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę plików dziennika. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego możemy zobaczyć, czy i kiedy odbiorca otworzył pocztę elektroniczną i które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez odbiorcę. Takie dane do śledzenia newslettera są wykorzystywane przez nas do przeprowadzania ogólnych badań marketingowych i optymalizacji dystrybucji i wykorzystania newsletterów. Opisane powyżej działania profilowania marketingowego i działania remarketingowe prowadzone są w oparciu o art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - tj. zrozumienie zachowań i zainteresowań klientów oraz zapewnienie skutecznego marketingu i reklamy produktów i usług Sklepu).

10. Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące polityki prywatności, zasad przetwarzania Państwa danych osobowych lub kwestii poruszonych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem email: daneosobowe@still.pl

12. Uaktualnienia naszej Polityki Prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji stosowanej przez nas Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych lub Państwa praw.

13. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.


§ 9 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego still.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego still.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niego niezależnych.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego www.still.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2018 roku.