Ogólne warunki sklepu internetowego STILL

Sklep Internetowy pl.still.shop działający pod adresem pl.still.shop, zwany w niniejszym Regulaminie „Sklep Internetowy pl.still.shop” jest prowadzony przez:

Still Polska sp. z o.o.
ul. Składowa 6, Żerniki
62 – 023 Gądki
Tel: 61/ 87 30 100
E-mail: sklep@still.pl

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018980, NIP: 7811004366, o kapitale zakładowym w wysokości 5.637.500,00 zł zwaną w niniejszym Regulaminie "Operatorem" lub „STILL”.

Numer telefonu, pod którym Klient może skontaktować się szybko i efektywnie ze Sprzedawcą to 61/ 87 30 100.

PREAMBUŁA:

Sklep internetowy STILL dedykowany jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Sklep internetowy STILL nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów. Sklep internetowy STILL dba o prawa swoich klientów. Korzystanie z usług elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet takimi jak ich rozpowszechnianie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione. Sklep internetowy zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych.

Sklep internetowy STILL prowadzi sprzedaż na rzecz przedsiębiorców – osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa zawierana ze Sprzedawcą nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W zakresie tych osób obowiązują stosowne przepisy ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności przepisy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy i przepisy dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy za niegodność towaru z umową.

 

§1 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia, Newsletter i Livechat.
 2. Konto – korzystanie z Konta jest możliwe po wykonaniu następujących kroków: wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu przycisku akcji. W Formularzu Rejestracji podać należy dane, o których mowa w § 2 ust. 3 przedmiotowego Regulaminu. Usługa elektroniczna Konta jest świadczona bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wystosowanie stosownego żądania do Operatora na adres poczty elektronicznej: sklep@still.pl. Sklep Internetowy umożliwia składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży bez konieczności zakładania Konta.
 3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W przypadku, w którym Klient założył Konto (dokonał wcześniejszej rejestracji), Formularz Zamówienia nie wymaga wprowadzenia osobnych danych osobowych, a dla celów realizacji zamówienia zostaną przyjęte dane podane przez Klienta w trakcie rejestracji (zakładania Konta). W przypadku, w którym Klient składa zamówienie bez zakładania Konta, konieczne jest uzupełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia o wszystkie dane konieczne w celu realizacji zamówienia. Usługa Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta bądź z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta. W celu wykrywania i korygowania błędów w treści Formularza Zamówienia, przed jego złożeniem wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia.
 4. Newsletter - korzystanie z usługi Newsletter następuje po łącznym spełnieniu czterech kroków: kliknięcie zakładki „Subskrybuj newsletter” widocznej na stronie Sklepu, podanie co najmniej adresu e-mail, na który ma być wysyłany newsletter, kliknięcie przycisku „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z polityką prywatności”, „kliknięcie przycisku „Subskrybuj”. Szczegółowe zasady dotyczące wysyłania Newslettera i związanego z tym przetwarzania danych osobowych znajdują się w przedmiotowym Regulaminie. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi poprzez wysłanie stosownego żądania na adres sklep@still.pl.
 5. Livechat – korzystanie z usługi Livechat następuje poprzez wejście na stronę Sklepu i kliknięcie ikonki Livechatu (wizerunek doradcy). Po kliknięciu będzie możliwe prowadzenie konwersacji bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku, gdy Klient poda przy Livechat jakiekolwiek dane osobowe, są one przetwarzane przez STILL na podstawie zgody Klienta, zgodnie z zasadami wskazanymi w przedmiotowym Regulaminie.
 6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej STILL oraz praw osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób niewłaściwy poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie portalu jest zabronione. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do Sklepu Internetowego jak i serwerów, baz danych, oraz komputerów będących częścią̨ tego Sklepu Internetowego są zakazane. Klient zobowiązuje się do nieprowadzenia świadomych działań mających na celu czasowe lub trwałe zatrzymanie pracy portalu a w szczególności przeprowadzania prób lub ataków typu odmowa usługi (DOS) lub rozproszona odmowa usługi (DDOS).
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  - Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez STILL oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w § 6 i § 7 Regulaminu) Klient może składać na przykład: pisemnie na adres: ul. Składowa 6, 62-023 Żerniki k/Poznania lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@still.pl.
  - Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez STILL. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  - Ustosunkowanie się do reklamacji przez STILL następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez STILL ma charakter bezterminowy. Klient może w każdym czasie rozwiązać ze STILL umowę o świadczenie usług w ramach Sklepu Internetowego, wypowiadając ją pisemnie na adres: ul. Składowa 6, 62-023 Żerniki k/Poznania, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@still.pl.
 9. Regulamin udostępniany przez STILL jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się STILL to komputer, laptop, smartphone lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej.

§ 2 Przyjęcie i realizacja zamówień Klienta

 1. Sklep Internetowy pl.still.shop prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów dostępnych w Sklepie Internetowym pl.still.shop zamieszczone są na stronie internetowej pl.still.shop
 2. Klientem Sklepu Internetowego pl.still.shop może być wyłącznie przedsiębiorca, a więc osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Sklep Internetowy pl.still.shop nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów, czyli osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym pl.still.shop klient może zarejestrować się w sklepie podając swoje dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, firma oraz nr NIP. Dane te są niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Sklep Internetowy umożliwia składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży bez konieczności zakładania Konta, co oznacza, że Klient zobowiązany jest do podania wszystkich danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży podczas wypełniania Formularza Zamówienia.
 4. Klient ma prawo korzystać z zarejestrowanego konta nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia konta (rezygnacji z konta), w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go za pośrednictwem poczty pisemnie na adres: ul. Składowa 6, 62-023 Żerniki k/Poznania lub poczty elektronicznej na adres: sklep@still.pl.
 5. Klient może składać zamówienia przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej still.shop przy wykorzystaniu Konta (po wcześniejszej rejestracji) lub bez wcześniejszej rejestracji. Klient składa zamówienie poprzez dodanie konkretnych produktów do koszyka, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz podaje swoje dane konieczne do zrealizowania zamówienia. Złożenie zamówienia, w momencie jego potwierdzenia przez Operatora, rodzi obowiązek zapłaty, przy czym nie jest to jeszcze moment zawarcia umowy, do której zawarcia dochodzi w sytuacji wskazanej w pkt. 8 poniżej. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu Internetowego pl.still.shop wraz z nadanym indywidualnym numerem zamówienia.
 6. Składając zamówienie Klient dokonuje:
  - wyboru zamawianych produktów;
  - oznaczenia sposobu dostawy zamówionych towarów/ sposobu odbioru zamówionych towarów;
  - wskazania adresu dostawy;
  - wyboru sposobu płatności;
  - oznaczenia danych koniecznych do wystawienia faktury VAT.
 7. Klient składając zamówienie poprzez Sklep Internetowy pl.still.shop składa Operatorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia, Operator automatycznie przesyła na podany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym pl.still.shop adres e-mail lub na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail (w przypadku złożenia zamówienia bez wcześniejszego założenia Konta) potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty. Potwierdzenie to oznacza wyłącznie, że Operator otrzymał zamówienie Klienta.
 9. Operator przetworzy zamówienie a następnie potwierdzi przyjęcie zamówienia w formie wiadomości  e-mail z powołaniem na numer zamówienia lub oferty albo potwierdzeniem istotnych warunków zamówienia., która stanowić będzie potwierdzenie, że Operator zaakceptował ofertę Klienta, a także moment ten będzie momentem zawarcia umowy. Akceptacja zamówienia przez Operatora jest jego decyzją. Operator chcąc upewnić się, że wybrany przez Klienta produkt jest dostępny nie będzie akceptował oferty Klienta do momentu, w którym nie potwierdzi zamówienia.
 10. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego pl.still.shop nie oznacza dostępności tych produktów na stanie Sklepu Internetowego pl.still.shop i możliwości realizacji zamówienia.
 11. W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta na stanie Sklepu Internetowego pl.still.shop lub w sytuacji niemożliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn niezależnych od Sklepu w terminie przewidzianym na realizację zamówienia, Operator poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta poprzez wysłanie wiadomości na e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Operator może zaproponować Klientowi:
  - anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Operator zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  - anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Operator będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
 13. W przypadku braku decyzji Klienta o realizacji Zamówienia w pozostałym zakresie lub jego anulacji w terminie 14 dni od daty poinformowania go o braku towaru na magazynie, Sprzedawca może w całości anulować Zamówienie Klienta.
 14. Sprzedawca zwróci niezwłocznie część płatności odpowiadającą anulowanej części Zamówienia lub całą płatność w przypadku anulowania całości Zamówienia.
 15. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym pl.still.shop. Operator nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do konta Klienta.
 16. Dostawa Towarów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego STILL.
 18. W zakresie cen STILL stosuje przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r.

§ 3 Ceny produktów

 1. Operator zamieszcza informacje o oferowanych przez siebie produktach na stronie Sklepu Internetowego pl.still.shop oraz sprzedaje oferowane przez siebie produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu Internetowego pl.still.shop są wyrażone w złotych polskich wraz z należnym podatkiem.
 3. Do zamówionego towaru zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana w formie elektronicznej na podany w formularzu kontaktowym adres e-mail.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego pl.still.shop w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego pl.still.shop, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego pl.still.shop, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu Internetowego pl.still.shop, bądź wprowadzania w nich zmian. Jakakolwiek zmiana cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego pl.still.shop nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, w tym informacja na temat kosztów dostawy towaru, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

§ 4 Sposób płatności

 1. Operator udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  1. Przelew tradycyjny bankowy w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia wraz z podanym podczas składania zamówienia kosztem wysyłki towaru, dokonany przelewem elektronicznym lub przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy Operatora;
  2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości.
 3. Zamówienie jest przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu płatności za towar na rachunku bankowym Operatora.
 4. Niedokonanie wpłaty w terminie 7 (siedem)  dni (o ile nie uzgodniono inaczej z Doradcą) od dnia złożenia zamówienia uważa się za odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży.
 5. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgłasza jednocześnie Operatorowi żądanie wystawienia faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych oraz faktur korygujących elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz na ich udostępnienie w założonym przez siebie Koncie (w przypadku założenia przez Klienta Konta). Kupujący w każdym czasie ma prawo cofnąć akceptację na wystawianie (otrzymywanie) faktur elektronicznych, zawiadamiając o tym Operatora na adres: Still Polska sp. z o.o., ul. Składowa 6, Żerniki, 62 – 023 Gądki.

§ 5 Warunki dostawy zamówionego towaru

 1. Przy każdym towarze oferowanym przez Sklep Internetowy pl.still.shop podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku). Bieg terminu do realizacji zamówienia liczy się od daty zaksięgowania płatności za towar na rachunku bankowym Operatora.
 2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysłane zostanie w momencie skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Operator zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia częściami - w tym przypadku płatność za przesyłkę będzie pobierana tylko raz.
 3. Zamówiony towar dostarczony będzie na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej - przewidywany czas dostawy od momentu nadania paczki do momentu dostarczenia- 1 (słownie: jeden) dzień roboczy, przy czym jest to termin deklarowany przez firmę kurierską.
 4. Klient zostanie obciążony kosztami dostawy zamówionego towaru w wysokości wskazanej podczas składania zamówienia.
 5. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 6. Operator wskazuje, iż w zakresie towarów, których producentem jest inny podmiot niż Still Polska Sp. z o.o. lub podmioty z grupy kapitałowej KION AG procesem pakowania towaru oraz wysyłki koordynować będzie podmiot trzeci będący producentem lub importerem tego towaru. Oznacza to, że wysyłka będzie realizowana na rzecz Klienta bezpośrednio przez podmiot trzeci, z pominięciem Operatora. W takim przypadku przy oznaczeniu produktu w Sklepie Internetowym pl.still.shop zostanie wskazane, jaki podmiot zajmować się będzie pakowaniem oraz wysyłką towaru.

§ 6 Warunki gwarancji i rękojmi dla przedsiębiorców nie będących osobami fizycznymi

 1. Wszelkie towary dostępne w Sklepie Internetowym pl.still.shop pochodzą z legalnego źródła oraz są oryginalne. Operator spełnia ustawowy obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym pl.still.shop są objęte Ogólnymi Zasadami Gwarancji STILL Polska Sp. z o.o. dostępnymi na stronie  https://www.still.pl/firma/warunki-wspolpracy/warunki-gwarancji-still-polska.html. z wyjątkiem produktów wskazanych w ust. 3  i 4 poniżej.
 3. Wagi elektroniczne montowane w wózkach paletowych ręcznych nie są objęte gwarancją.
 4. W zakresie towarów, których producentem lub importerem jest inny podmiot niż Still Polska Sp. z o.o. lub podmioty z grupy kapitałowej KION AG obowiązują warunki gwarancji dołączone do sprzedawanego towaru. W tym zakresie gwarantem jest producent towaru lub importer. Operator nie udziela w zakresie towarów opisanych w zdaniu poprzedzającym gwarancji ani rękojmi.
 5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym pl.still.shop wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu (z wyjątkiem prawa do odstąpienia przewidzianego w § 7 regulaminu) zakupionego produktu.
 6. STILL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanych (odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona) w zakresie klientów będących przedsiębiorcami nie będącymi osobami fizycznymi.

§ 7 Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie Regulaminu stosuje się wyłącznie do Klientów będących przedsiębiorcami - osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa zawierana ze Sprzedawcą nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3. Ponadto, aby Towar był zgodny z umową musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

  - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  - przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

 3. yć dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
 4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 2., jeżeli Klient najpóźniej w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od    wymogów zgodności z umową określonych w pkt 2. oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

 1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez sprzedawcę, jego  poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w pkt 6, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.

9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Klienta, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla   Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

12. Klient udostępnia sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta towar na swój koszt.

13. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

14. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

15. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 9;
 2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 11-13;
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych pkt 8-14;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

16. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

17. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez          Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

19. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

21. Klient może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z pkt 8-14. i z pkt 14-21.

22. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową/wady towaru może nastąpić na przykład: pisemnie na adres: Still Polska sp. z o.o., ul. Składowa 6, Żerniki lub w formie elektronicznej na adres: sklep@still.pl.

23. Zaleca się podanie w opisie niezgodności towaru z umową/wady towaru:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu zgłoszenia, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady; 
 2. określenie żądania Klienta; 
 3. danych kontaktowych dokonującego zgłoszenie – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie zgłoszenia przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Odpowiedź na reklamację nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta

 1. Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Postanowienia tego paragrafu stosuje się wyłącznie do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim.
 2. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 umowę uznaje się za niezawartą.
 3. Termin, o którym mowa w poprzednim ustępie liczy się:
  1. od dnia objęcia przez Klienta rzeczy w posiadanie lub od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  2. w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części:
  3. w przypadku gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.
 4. Klient, chcący skorzystać z prawa do odstąpienia składa oświadczenie o odstąpieniu ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz numeru zamówienia pisemnie na adres: Still Polska sp. z o.o., ul. Składowa 6, Żerniki lub adres e-mail: sklep@still.pl. Operator bez zbędnej zwłoki potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Operator zwraca Klientowi wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora).
 7. Klient wykonujący prawo do odstąpienia od umowy jest zobowiązany zwrócić przedmiot umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na własny koszt na adres:

  - w zakresie towarów, których producentem jest Still Polska Sp. z o.o. lub podmioty z grupy kapitałowej KION AG: Still Polska: ul. Składowa 6 Żerniki, 62 – 023 Gądki;

  - w zakresie towarów, których producentem lub importerem jest inny podmiot niż Still Polska Sp. z o.o. lub podmioty z grupy kapitałowej KION AG: adres podany na przesyłce jako adres nadawcy przesyłki przeznaczony do zwrotu towaru.

 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Dla towarów takich jak wózki widłowe ze względu na wagę i gabaryty towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może się wiązać z wyższymi kosztami niż przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich może okazać się konieczne nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy jest ograniczone w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności ale nie wyłącznie gdy towar jest nieprefabrykowany, nie wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub nie służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 10. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy według wzoru stanowiącego załącznik do przedmiotowego regulaminu oraz dostępnego w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia, charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§9 Zwrot należności Klientom

 1. Operator dokona zwrotu należności na konto bankowe Klienta w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych w przypadku:

  - anulowania zamówienia przez Operatora lub części zamówienia przez Operatora (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta;

  - odstąpienia przez Klienta od umowy w przypadkach wskazanych w przedmiotowym Regulaminie.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Operatorowi numeru rachunku bankowego, Klient nie prześle Operatorowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 10 Newsletter

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego pl.still.shop. Prenumerata Newslettera jest usługą bezpłatną i świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie podczas rejestracji w Sklepie Internetowym pl.still.shop adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy pl.still.shop korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w § 11 niniejszego Regulaminu.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@still.pl.

§ 11 Dane osobowe i polityka prywatności

Sklep internetowy pl.still.shop i (dalej: „Sklep” lub „Operator”) szanuje prywatność klientów i potencjalnych klientów odwiedzających stronę internetową. Niniejsze zasady mają zastosowanie dla przetwarzania danych osobowych w ramach Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, w tym w związku z zawieraniem umowy. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią przed przystąpieniem do korzystania z naszej strony internetowej.

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w naszym Sklepie.

Podanie przez Państwa danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. W przypadku, gdy postanowią Państwo nie podawać nam danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

1. Administrator Danych Osobowych.

STILL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, ul. Składowa 6, 62-023 Gądki, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000018980, REGON: 630278383, NIP: 7811004366, będąca operatorem sklepu pl.still.shop jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, do oznaczenia tego aktu prawnego dalej będziemy posługiwali się skrótem RODO). Oznacza to, że Sklep ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Państwa dane osobowe przez Sklep, macie Państwo możliwość skontaktowania się ze Sklepem (dane kontaktowe znajdują się w sekcji Kontakt niniejszego dokumentu).

2. Co to są Państwa dane osobowe?

Wskazujemy, że dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Sklep.

Sklep będzie zbierał Państwa dane osobowe podczas interakcji ze Sklepem i używał ich do różnych celów, takich jak obsługa strony internetowej, umożliwiając tym samym korzystanie z naszych różnych usług, w tym naszego Sklepu, subskrypcję newsletterów, kontaktowanie się z nami. Korzystamy z Państwa danych osobowych w celu oceny i analizy Państwa preferencji, aby spersonalizować Państwa wrażenia podczas korzystania ze Sklepu, ulepszenia naszych usług oraz oferowania usług lepiej dostosowanych do Państwa zainteresowań i preferencji. Nie prowadzimy natomiast profilowania w rozumieniu RODO (o czym informujemy szerzej w punkcie 9 (automatyczne podejmowanie decyzji).

Sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, zależy wyłącznie od tego, w jaki sposób wchodzą Państwo w interakcje z nami i z jakich usług korzystają.

3.1 Złożenie zamówienia.

W trakcie składania zamówienia prosimy Państwa o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

w przypadku, gdy dokonują Państwo zamówienia w ramach prowadzonej przez Państwa działalności:

 1. nazwisko/nazwa firmy– niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży - faktury VAT oraz weryfikacji statusu przedsiębiorcy;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży oraz weryfikacji statusu przedsiębiorcy;
 4. imię i nazwisko - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 5. numer telefonu – konieczne do kontaktu celem ułatwienia realizacji zamówienia;
 6. adres e-mail- konieczne do kontaktu celem potwierdzenia zamówienia;
 7. dane dostawy (nazwisko/nazwa firmy, ulica, kod, miejscowość, imię i nazwisko, numer telefonu) - konieczne do wysyłki i dostarczenia zamówienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne - we wskazanym na stronie Sklepu zakresie - do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi Sklepowi zawarcie z Państwem umowy sprzedaży.

Sklep zastrzega sobie również możliwość zbierania innych danych od podmiotów trzecich dla realizacji oznaczonych, zgodnych z prawem celów, z zastrzeżeniem spełnienia w tym zakresie wymogów wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym wypełnienia odrębnych obowiązków informacyjnych.

3.2 Subskrypcja newslettera Sklepu.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera Sklepu jest dobrowolne i nie jest wymagane do zawarcia umowy lub złożenia zamówienia.

W przypadku subskrypcji newslettera Sklepu oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Sklepu, z których w każdej chwili możecie Państwo zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera lub wpisując swój adres w polu e-mail na stronie:  https://www.still.pl/firma/wiadomosci/newsletter-still/newsletter-still-anulowanie-subskrybcji.html 

Podstawę prawną takiego przetwarzania do celów marketingu elektronicznego naszych produktów będzie stanowić Państwa zgoda, o której piszemy w punkcie 4 (W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo Sklep przetwarza Państwa dane osobowe).

4. W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo Sklep przetwarza Państwa dane osobowe?

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są one regularnie usuwane przez Sklep. Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • zawarcia i do realizacji umowy, w tym rozpatrzenia reklamacji oraz skutecznej realizacji Państwa prawa do odstąpienia od umowy - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy oraz okresów udzielonej gwarancji i dodatkowo maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, zgodnie z treścią art. 118 kodeksu cywilnego;
 • obsługi wniosków, skarg i zapytań kierowanych do Sklepu - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosków, skarg i zapytań kierowanych do Sklepu;
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, zgodnie z treścią art. 118 KC;
 • dla celów podatkowych i księgowych - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Operatorze. Państwa dane będziemy przetwarzać przez minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • prowadzenia marketingu elektronicznego naszych produktów i usług oraz wysyłania newslettera (w tym poprzez automatyczne systemy wysyłające e-maile) - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - tzn. Państwa dobrowolnie udzielona zgoda. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili odwołania przez Państwa zgody lub do momentu ustalenia, że Państwa dane się zdezaktualizowały;
 • prowadzenia bezpośredniego marketingu własnych produktów i usług - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • profilowania marketingowego oraz działań remarketingowych (wyświetlanie dostosowanej zawartości strony, Google AdWords) - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - tzn. Państwa dobrowolnie udzielona zgoda. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili odwołania przez Państwa zgody lub do momentu ustalenia, że Państwa dane się zdezaktualizowały;
 • badania jakości świadczonych usług - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, zgodnie z treścią art. 118 KC;
 • Założenie, funkcjonowanie i korzystanie z konta klienta w Sklepie - - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili odwołania zgody przez odbiorcę lub do momentu ustalenia przez Sklep, że dane się zdezaktualizowały.

5. Przekazywanie danych.

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług.

Na podstawie i w granicach prawa Państwa dane osobowe uzyskiwane podczas procesu składania zamówienia w naszym Sklepie mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces dostawy towarów;
 • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces przygotowania Państwa zamówienia oraz jego kompletacji;
 • podmiotom prowadzącym na naszą rzecz obsługę księgową i kadrowo-płacową;
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę prawną;
 • wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych;
 • wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT;
 • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces reklamacji i rozstrzygania roszczeń gwarancyjnych;
 • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces pakowania towarów.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Sklep dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Państwa dane osobowe zostały zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do przetwarzanych przez nasz Sklep danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby, które zostały zobowiązane do zachowania danych w poufności.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Sklep nie przekazuje i nie planuje w przyszłości przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7. Wycofanie zgody.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania przez Sklep Państwa danych osobowych na podstawie zgody udzielonej w przypadkach wskazanych w tabeli zamieszczonej w punkcie 4 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa. Gdy Państwo to zrobią, Sklep nie będzie mógł więcej wysyłać Państwu żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Wycofanie przez Państwa zgody wobec przetwarzania przez Sklep Państwa danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Sklep dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Państwa prawa realizowane przez Sklep w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii:

Macie Państwo prawo uzyskać potwierdzenie, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Ponadto, macie Państwo prawo do uzyskania bardziej szczegółowych informacji o przechowywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pod pewnymi warunkami, prawo do otrzymania kopii tych danych osobowych.

 • prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych:

Macie Państwo prawo do poprawienia niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa osoby oraz z uwzględnieniem celu przetwarzania, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 • prawo do usunięcia Państwa danych:

W niektórych przypadkach, macie Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują:

 1. dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
 2. wycofują Państwo zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie;
 3. przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.

Istnieją jednak pewne ogólne wyłączenia prawa do usunięcia. Te ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w którym przetwarzanie jest konieczne:

 1. w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym;
 3. w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych:

W niektórych przypadkach, macie Państwo prawo ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Jednak w przeciwnym razie Sklep będzie je przetwarzać wyłącznie:

 1. za Państwa zgodą;
 2. w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 3. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
 4. ze względu na ważny interes publiczny.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, który został wskazany tabeli zamieszczonej w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności. Sklep przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla Sklepu ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne Sklepowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Macie również Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli złożą Państwo taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu.

 • prawo do przenoszenia Państwa danych:

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda lub łącząca Państwa ze Sklepem umowa, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, macie Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sklep narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym, któremu mogą Państwo zgłosić skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Nie będą w stosunku do Państwa prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO.

Chcielibyśmy poinformować, że newsletter Sklepu zawiera tak zwane piksele śledzące pozwalające na prowadzenie działań profilowania marketingowego i działań remarketingowych. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę plików dziennika. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego możemy zobaczyć, czy i kiedy odbiorca otworzył pocztę elektroniczną i które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez odbiorcę. Takie dane do śledzenia newslettera są wykorzystywane przez nas do przeprowadzania ogólnych badań marketingowych i optymalizacji dystrybucji i wykorzystania newsletterów. Opisane powyżej działania profilowania marketingowego i działania remarketingowe prowadzone są w oparciu o art. 6 ust. 1 a RODO (dobrowolnie wyrażona zgoda).

10. Kontakt.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące polityki prywatności, zasad przetwarzania Państwa danych osobowych lub kwestii poruszonych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem email: daneosobowe@still.pl.

11. Uaktualnienia naszej Polityki Prywatności.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji stosowanej przez nas Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych lub Państwa praw.

12. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

 

§12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców nie będących osobami fizycznymi

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących klientami, o których mowa w §7 pkt 1 niniejszego Regulaminu. Dla potrzeb niniejszego punktu określenie „Klient” w nim użyte odnosi się wyłącznie do podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 2. STILL przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem wskazanym w §12 pkt 1 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta wskazanego w §12 pkt 1 żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta wskazanego w §12 pkt 1 sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta wskazanego w §12 pkt 1 korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi wskazanemu w §12 pkt 1 oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Towaru do Klienta wskazanego w §12 pkt 1 za pośrednictwem przewoźnika Klient wskazany w §12 pkt 1 obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać́ wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. STILL może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi wskazanemu w §12 pkt 1 stosownego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność STILL w stosunku do Klienta wskazanego w §12 pkt 1, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. STILL ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta wskazanego w §12 pkt 1 tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta wskazanego w §12 pkt 1.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy STILL, a Klientem wskazanym w §12 pkt 1 zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę STILL.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego pl.still.shop nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego pl.still.shop zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niego niezależnych.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. pl.still.shop. Operator powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Operatorowi przez Klienta. Klient będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.  Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków. Aktualny Regulamin jest publikowany w Sklepie Internetowym oraz na każde żądanie Klienta może mu być́ dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie) bez dodatkowych opłat. 
 6. W zakresie nieuregulowanym w przedmiotowym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. W przypadku, gdy spór pomiędzy Operatorem i Klientem nie zostanie rozstrzygnięty na drodze polubownej, właściwym do rozpoznania tego sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora. Powyższe nie ma zastosowania do Klientów, o których mowa w paragrafie 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu, dla których właściwy jest Sąd według właściwości ogólnej.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r.

Pobierz formularz zwrotu