Ogólne warunki sklepu internetowego STILL

Sklep Internetowy still.pl działający pod adresem pl.still.shop, zwany w niniejszym Regulaminie „Sklep Internetowy still.pl” jest prowadzony przez:

Still Polska sp. z o.o.
ul. Składowa 6, Żerniki
62 – 023 Gądki
Tel: 61/ 87 30 100
E-mail: sklep@still.pl

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018980, NIP: 7811004366, o kapitale zakładowym w wysokości 5.637.500,00 zł zwaną w niniejszym Regulaminie "Operatorem" lub „STILL”.

PREAMBUŁA:

Sklep internetowy STILL dedykowany jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Sklep internetowy STILL nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów. Sklep internetowy STILL dba o prawa swoich klientów. Korzystanie z usług elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet takimi jak ich rozpowszechnianie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione. Sklep internetowy zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych.

 

§1 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia, Newsletter i Livechat.
 2. Konto – korzystanie z konta jest możliwe po wykonaniu następujących kroków: wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu przycisku akcji. W Formularzu Rejestracji podać należy dane, o których mowa w § 2 ust. 3 przedmiotowego Regulaminu. Usługa elektroniczna Konta jest świadczona bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wystosowanie stosownego żądania do Operatora na adres poczty elektronicznej: sklep@still.pl.
 3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). Ze względu na fakt, że złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym założeniu Konta (wcześniejszej rejestracji), Formularz Zamówienia nie wymaga wprowadzenia osobnych danych osobowych, dla celów realizacji zamówienia zostaną przyjęte dane podane przez Klienta w trakcie rejestracji (zakładania Konta). Usługa Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta bądź z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta. W celu wykrywania i korygowania błędów w treści Formularza Zamówienia, przed jego złożeniem wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia.
 4. Newsletter - korzystanie z usługi Newsletter następuje po łącznym spełnieniu czterech kroków: kliknięcie zakładki „Subskrybuj newsletter” widocznej na stronie Sklepu, podanie co najmniej adresu e-mail, na który ma być wysyłany newsletter, kliknięcie przycisku „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z polityką prywatności”, „kliknięcie przycisku „Subskrybuj”. Szczegółowe zasady dotyczące wysyłania Newslettera i związanego z tym przetwarzania danych osobowych znajdują się w przedmiotowym Regulaminie. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi poprzez wysłanie stosownego żądania na adres sklep@still.pl.
 5. Livechat – korzystanie z usługi Livechat następuje poprzez wejście na stronę Sklepu i kliknięcie ikonki Livechatu (wizerunek doradcy). Po kliknięciu będzie możliwe prowadzenie konwersacji bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku, gdy Klient poda przy Livechat jakiekolwiek dane osobowe, są one przetwarzane przez STILL na podstawie zgody Klienta, zgodnie z zasadami wskazanymi w przedmiotowym Regulaminie.

§ 2 Przyjęcie i realizacja zamówień Klienta

 1. Sklep Internetowy pl.still.shop prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów dostępnych w Sklepie Internetowym still.pl zamieszczone są na stronie internetowej still.shop.
 2. Klientem Sklepu Internetowego still.pl może być podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Sklep Internetowy still.pl nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów.
 3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym still.pl klient ma obowiązek zarejestrować się w sklepie podając swoje dane:
  - jeżeli zawierają Państwo umowę kupna w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, firma oraz nr NIP. Dane te są niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
 4. Klient ma prawo korzystać z zarejestrowanego konta nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia konta (rezygnacji z konta), w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@still.pl.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się STILL to komputer, laptop, smartphone lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej,
 6. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej STILL oraz osób trzecich. Klient jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie ze sklepu internetowego w sposób niewłaściwy poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie portalu jest zabronione. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do sklepu internetowego jak i serwerów, baz danych oraz komputerów będących częścią tego sklepu internetowego są zakazane. Klient zobowiązuje się do nieprowadzenia świadomych działań mających na celu czasowe lub trwałe zatrzymanie pracy portalu w szczególności przeprowadzania prób ataków typu odmowa usługi lub rozproszona odmowa usługi.
 7. Klient po zarejestrowaniu może składać zamówienia przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej still.shop. Klient składa zamówienie poprzez dodanie konkretnych produktów do koszyka, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz podaje swoje dane konieczne do zrealizowania zamówienia. Złożenie zamówienia, w momencie jego potwierdzenia przez Operatora, rodzi obowiązek zapłaty, przy czym nie jest to jeszcze moment zawarcia umowy, do której zawarcia dochodzi w sytuacji wskazanej w pkt. 10 poniżej. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu Internetowego still.pl wraz z nadanym indywidualnym numerem zamówienia
 8. Składając zamówienie Klient dokonuje:
  -wyboru zamawianych produktów;
  -oznaczenia sposobu dostawy zamówionych towarów/ sposobu odbioru zamówionych towarów;
  -wskazania adresu dostawy;
  -wyboru sposobu płatności;
  -oznaczenia danych koniecznych do wystawienia faktury VAT
 9. Klient składając zamówienie poprzez Sklep Internetowy still.pl składa Operatorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia, Operator automatycznie przesyła na podany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym still.pl adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty. Potwierdzenie to oznacza wyłącznie, że Operator otrzymał zamówienie Klienta. W momencie, w którym Operator przetworzy zamówienie i przygotuje je do wysyłki prześle do Klienta informację o przygotowaniu towaru do wysyłki, która stanowić będzie potwierdzenie, że Operator zaakceptował ofertę Klienta, a także moment ten będzie momentem zawarcia umowy. Akceptacja zamówienia przez Operatora jest jego decyzją. Operator chcąc upewnić się, że wybrany przez Klienta produkt jest dostępny nie będzie akceptował oferty Klienta do momentu, w którym przygotuje je do wysyłki.
 11. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego still.pl nie oznacza dostępności tych produktów na stanie Sklepu Internetowego still.pl i możliwości realizacji zamówienia.
 12. W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta na stanie Sklepu Internetowego still.pl lub w sytuacji niemożliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn niezależnych od Sklepu w terminie przewidzianym na realizację zamówienia, Operator poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta poprzez wysłanie wiadomości na e-mail podany przez Klienta podczas składana zamówienia.
 13. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Operator może zaproponować Klientowi:
  - anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Operator zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  - anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Operator będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
 14. W przypadku braku decyzji Klienta o realizacji Zamówienia w pozostałym zakresie lub jego anulacji w terminie 14 dni od daty poinformowania go o braku towaru na magazynie, Sprzedawca może w całości anulować Zamówienie Klienta.
 15. Sprzedawca zwróci niezwłocznie część płatności odpowiadającą anulowanej części Zamówienia lub całą płatność w przypadku anulowania całości Zamówienia.
 16. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym still.pl. Operator nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do konta Klienta.
 17. Dostawa Towarów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3 Ceny produktów

 1. Operator zamieszcza informacje o oferowanych przez siebie produktach na stronie Sklepu Internetowego still.pl oraz sprzedaje oferowane przez siebie produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu Internetowego still.pl są wyrażone w złotych polskich wraz z należnym podatkiem.
 3. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje wraz z przesyłką dokument zakupu, którym jest faktura VAT.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego still.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego stll.pl, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego still.pl, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu Internetowego stll.pl, bądź wprowadzania w nich zmian. Jakakolwiek zmiana cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego stll.pl nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, w tym informacja na temat kosztów dostawy towaru, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

§ 4 Sposób płatności

 1. Operator udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  1. Przelew tradycyjny bankowy w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia wraz z podanym podczas składania zamówienia kosztem wysyłki towaru, dokonany przelewem elektronicznym lub przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy Operatora;
  2. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości.
 3. Zamówienie jest przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu płatności za towar na rachunku bankowym Operatora.
 4. Niedokonanie wpłaty w terminie 7 (siedem) dni od dnia złożenia zamówienia uważa się za odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży.
 5. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgłasza jednocześnie Operatorowi żądanie wystawienia faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych oraz faktur korygujących elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz na ich udostępnienie w założonym przez siebie Koncie. Kupujący w każdym czasie ma prawo cofnąć akceptację na wystawianie (otrzymywanie) faktur elektronicznych, zawiadamiając o tym Operatora na adres: Still Polska sp. z o.o., ul. Składowa 6, Żerniki, 62 – 023 Gądki.

§ 5 Warunki dostawy zamówionego towaru

 1. Przy każdym towarze oferowanym przez Sklep Internetowy still.pl podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku). Bieg terminu do realizacji zamówienia liczy się od daty zaksięgowania płatności za towar na rachunku bankowym Operatora.
 2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysłane zostanie w momencie skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Operator zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia częściami - w tym przypadku płatność za przesyłkę będzie pobierana tylko raz.
 3. Zamówiony towar dostarczony będzie na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej - przewidywany czas dostawy od momentu nadania paczki do momentu dostarczenia- 1 (słownie: jeden) dzień roboczy, przy czym jest to termin deklarowany przez firmę kurierską.
 4. Klient zostanie obciążony kosztami dostawy zamówionego towaru w wysokości wskazanej podczas składania zamówienia.
 5. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie Operatora w zakresie towarów, których producentem jest Still Polska Sp. z o.o. lub podmioty z grupy kapitałowej KION AG – 62-023 Gądki, ul. Składowa 6, Żerniki po wcześniejszym kontakcie pod numerem telefonu: +48 61 66 86 124 w dni robocze (poniedziałek- piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 7. Operator wskazuje, iż w zakresie towarów, których producentem jest inny podmiot niż Still Polska Sp. z o.o. lub podmioty z grupy kapitałowej KION AG procesem pakowania towaru oraz wysyłki koordynować będzie podmiot trzeci będący producentem lub importerem towaru. Oznacza to, że wysyłka będzie realizowana na rzecz Klienta bezpośrednio przez podmiot trzeci, z pominięciem Operatora. W takim przypadku przy oznaczeniu produktu w Sklepie Internetowym still.pl zostanie wskazane, jaki podmiot zajmować się będzie pakowaniem oraz wysyłką towaru.

§ 6 Warunki reklamacji i gwarancji, rękojmia

 1. Wszelkie towary dostępne w Sklepie Internetowym still.pl pochodzą z legalnego źródła oraz są oryginalne. Operator spełnia ustawowy obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym still.pl są objęte Ogólnymi Zasadami Gwarancji STILL Polska Sp. z o.o. dostępnymi na stronie  https://www.still.pl/firma/warunki-wspolpracy/warunki-gwarancji-still-polska.html. z wyjątkiem produktów wskazanych w ust. 3  i 4 poniżej.
 3. Wagi elektroniczne montowane w wózkach paletowych ręcznych nie są objęte gwarancją.
 4. W zakresie towarów, których producentem lub importerem jest inny podmiot niż Still Polska Sp. z o.o. lub podmioty z grupy kapitałowej KION AG obowiązują warunki gwarancji dołączone do sprzedawanego towaru. W tym zakresie gwarantem jest producent towaru lub importer. Operator nie udziela w zakresie towarów opisanych w zdaniu poprzedzającym gwarancji ani rękojmi. 
 5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym still.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu (z wyjątkiem prawa do odstąpienia przewidzianego w § 7 regulaminu) zakupionego produktu.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanych (odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona).

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta

 1. Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Postanowienia tego paragrafu stosuje się wyłącznie do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim.
 2. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 umowę uznaje się za niezawartą.
 3. Termin, o którym mowa w poprzednim ustępie liczy się:
  1. od dnia objęcia przez Klienta rzeczy w posiadanie lub od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  2. w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części:
  3. w przypadku gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.
 4. Klient, chcący skorzystać z prawa do odstąpienia składa oświadczenie o odstąpieniu ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz numeru zamówienia na adres e-mail: sklep@still.pl. Operator bez zbędnej zwłoki potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Operator zwraca Klientowi wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora).
 7. Klient wykonujący prawo do odstąpienia od umowy jest zobowiązany zwrócić przedmiot umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na własny koszt na adres:

  - w zakresie towarów, których producentem jest Still Polska Sp. z o.o. lub podmioty z grupy kapitałowej KION AG: Still Polska: ul. Składowa 6 Żerniki, 62

  - 023 Gądki;- w zakresie towarów, których producentem lub importerem jest inny podmiot niż Still Polska Sp. z o.o. lub podmioty z grupy kapitałowej KION AG: adres podany na przesyłce jako adres nadawcy przesyłki przeznaczony do zwrotu towaru.

 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Dla towarów takich jak wózki widłowe ze względu na wagę i gabaryty towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może się wiązać z wyższymi kosztami niż przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich może okazać się konieczne nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.>
 9. Prawo do odstąpienia od umowy jest ograniczone w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności ale nie wyłącznie gdy towar jest nieprefabrykowany, nie wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub nie służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 10. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy według wzoru stanowiącego załącznik do przedmiotowego regulaminu.>
 11. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia, charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§8 Zwrot należności Klientom

 1. Operator dokona zwrotu należności na konto bankowe Klienta w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych w przypadku:

  - anulowania zamówienia przez Operatora lub części zamówienia przez Operatora (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta;

  - odstąpienia przez Klienta od umowy w przypadkach wskazanych w przedmiotowym Regulaminie.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Operatorowi numeru rachunku bankowego, Klient nie prześle Operatorowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 9 Newsletter

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego still.pl. Prenumerata Newslettera jest usługą bezpłatną.
 2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie podczas rejestracji w Sklepie Internetowym still.pl adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy still.pl korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w § 11 niniejszego Regulaminu.>
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@still.pl.

§ 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@still.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§11 Dane osobowe i polityka prywatności

Sklep internetowy still.pl l (dalej: „Sklep” lub „Operator”) szanuje prywatność klientów i potencjalnych klientów odwiedzających stronę internetową. Niniejsze zasady mają zastosowanie dla przetwarzania danych osobowych w ramach Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, w tym w związku z zawieraniem umowy. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią przed przystąpieniem do korzystania z naszej strony internetowej.

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w naszym Sklepie.

Podanie przez Państwa danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. W przypadku, gdy postanowią Państwo nie podawać nam danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

1. Administrator Danych Osobowych.

STILL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, ul. Składowa 6, 62-023 Gądki, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000018980, REGON: 630278383, NIP: 7811004366, będąca operatorem sklepu pl.still.shop jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, do oznaczenia tego aktu prawnego dalej będziemy posługiwali się skrótem RODO). Oznacza to, że Sklep ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Państwa dane osobowe przez Sklep, macie Państwo możliwość skontaktowania się ze Sklepem (dane kontaktowe znajdują się w sekcji Kontakt niniejszego dokumentu).

2. Co to są Państwa dane osobowe?

Wskazujemy, że dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Sklep.

Sklep będzie zbierał Państwa dane osobowe podczas interakcji ze Sklepem i używał ich do różnych celów, takich jak obsługa strony internetowej, umożliwiając tym samym korzystanie z naszych różnych usług, w tym naszego Sklepu, subskrypcję newsletterów, kontaktowanie się z nami. Korzystamy z Państwa danych osobowych w celu oceny i analizy Państwa preferencji, aby spersonalizować Państwa wrażenia podczas korzystania ze Sklepu, ulepszenia naszych usług oraz oferowania usług lepiej dostosowanych do Państwa zainteresowań i preferencji. Nie prowadzimy natomiast profilowania w rozumieniu RODO (o czym informujemy szerzej w punkcie 9 (automatyczne podejmowanie decyzji).

Sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, zależy wyłącznie od tego, w jaki sposób wchodzą Państwo w interakcje z nami i z jakich usług korzystają.

3.1 Złożenie zamówienia.

W trakcie składania zamówienia prosimy Państwa o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

w przypadku, gdy dokonują Państwo zamówienia w ramach prowadzonej przez Państwa działalności:

a) nazwisko/nazwa firmy– niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży - faktury VAT oraz weryfikacji statusu przedsiębiorcy;
b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
c) numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży oraz weryfikacji statusu przedsiębiorcy;
d) imię i nazwisko - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
e) numer telefonu – konieczne do kontaktu celem ułatwienia realizacji zamówienia;
f) adres e-mail- konieczne do kontaktu celem potwierdzenia zamówienia;
g) dane dostawy (nazwisko/nazwa firmy, ulica, kod, miejscowość, imię i nazwisko, numer telefonu) - konieczne do wysyłki i dostarczenia zamówienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne - we wskazanym na stronie Sklepu zakresie - do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi Sklepowi zawarcie z Państwem umowy sprzedaży.

Sklep zastrzega sobie również możliwość zbierania innych danych od podmiotów trzecich dla realizacji oznaczonych, zgodnych z prawem celów, z zastrzeżeniem spełnienia w tym zakresie wymogów wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym wypełnienia odrębnych obowiązków informacyjnych.

3.2 Subskrypcja newslettera Sklepu.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera Sklepu jest dobrowolne i nie jest wymagane do zawarcia umowy lub złożenia zamówienia.

W przypadku subskrypcji newslettera Sklepu oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Sklepu, z których w każdej chwili możecie Państwo zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera lub wpisując swój adres w polu e-mail na stronie:  https://www.still.pl/firma/wiadomosci/newsletter-still/newsletter-still-anulowanie-subskrybcji.html 

Podstawę prawną takiego przetwarzania do celów marketingu elektronicznego naszych produktów będzie stanowić Państwa zgoda, o której piszemy w punkcie 4 (W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo Sklep przetwarza Państwa dane osobowe).

4. W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo Sklep przetwarza Państwa dane osobowe?

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są one regularnie usuwane przez Sklep. Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • zawarcia i do realizacji umowy, w tym rozpatrzenia reklamacji oraz skutecznej realizacji Państwa prawa do odstąpienia od umowy - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy oraz okresów udzielonej gwarancji i dodatkowo maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, zgodnie z treścią art. 118 kodeksu cywilnego;
 • obsługi wniosków, skarg i zapytań kierowanych do Sklepu - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosków, skarg i zapytań kierowanych do Sklepu;
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, zgodnie z treścią art. 118 KC;
 • dla celów podatkowych i księgowych - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Operatorze. Państwa dane będziemy przetwarzać przez minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;>
 • prowadzenia marketingu elektronicznego naszych produktów i usług oraz wysyłania newslettera (w tym poprzez automatyczne systemy wysyłające e-maile) - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - tzn. Państwa dobrowolnie udzielona zgoda. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili odwołania przez Państwa zgody lub do momentu ustalenia, że Państwa dane się zdezaktualizowały;
 • prowadzenia bezpośredniego marketingu własnych produktów i usług - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • profilowania marketingowego oraz działań remarketingowych (wyświetlanie dostosowanej zawartości strony, Google AdWords) - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - tzn. Państwa dobrowolnie udzielona zgoda. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili odwołania przez Państwa zgody lub do momentu ustalenia, że Państwa dane się zdezaktualizowały;
 • badania jakości świadczonych usług - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, zgodnie z treścią art. 118 KC;
 • Założenie, funkcjonowanie i korzystanie z konta klienta w Sklepie - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili odwołania zgody przez odbiorcę lub do momentu ustalenia przez Sklep, że dane się zdezaktualizowały.

5. Przekazywanie danych.

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług.

Na podstawie i w granicach prawa Państwa dane osobowe uzyskiwane podczas procesu składania zamówienia w naszym Sklepie mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces dostawy towarów;
 • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces przygotowania Państwa zamówienia oraz jego kompletacji;
 • podmiotom prowadzącym na naszą rzecz obsługę księgową i kadrowo-płacową;
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę prawną;
 • wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych;
 • wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT;
 • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces reklamacji i rozstrzygania roszczeń gwarancyjnych;
 • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces pakowania towarów.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Sklep dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Państwa dane osobowe zostały zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do przetwarzanych przez nasz Sklep danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby, które zostały zobowiązane do zachowania danych w poufności.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Sklep nie przekazuje i nie planuje w przyszłości przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7. Wycofanie zgody.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania przez Sklep Państwa danych osobowych na podstawie zgody udzielonej w przypadkach wskazanych w tabeli zamieszczonej w punkcie 4 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa. Gdy Państwo to zrobią, Sklep nie będzie mógł więcej wysyłać Państwu żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Wycofanie przez Państwa zgody wobec przetwarzania przez Sklep Państwa danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Sklep dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Państwa prawa realizowane przez Sklep w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii:

Macie Państwo prawo uzyskać potwierdzenie, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Ponadto, macie Państwo prawo do uzyskania bardziej szczegółowych informacji o przechowywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pod pewnymi warunkami, prawo do otrzymania kopii tych danych osobowych.

 • prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych:

Macie Państwo prawo do poprawienia niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa osoby oraz z uwzględnieniem celu przetwarzania, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 • prawo do usunięcia Państwa danych:

W niektórych przypadkach, macie Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują:

a) dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
b) wycofują Państwo zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie;
c) przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego;
d) dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.

Istnieją jednak pewne ogólne wyłączenia prawa do usunięcia. Te ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w którym przetwarzanie jest konieczne:

a) w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym;
c) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych:

W niektórych przypadkach, macie Państwo prawo ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Jednak w przeciwnym razie Sklep będzie je przetwarzać wyłącznie:>

a) za Państwa zgodą;
b) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
c) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
d) ze względu na ważny interes publiczny.

   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, który został wskazany tabeli zamieszczonej w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności. Sklep przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla Sklepu ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne Sklepowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Macie również Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli złożą Państwo taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu.

   • prawo do przenoszenia Państwa danych:

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda lub łącząca Państwa ze Sklepem umowa, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, macie Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.

   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sklep narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym, któremu mogą Państwo zgłosić skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Nie będą w stosunku do Państwa prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO.

Chcielibyśmy poinformować, że newsletter Sklepu zawiera tak zwane piksele śledzące pozwalające na prowadzenie działań profilowania marketingowego i działań remarketingowych. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę plików dziennika. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego możemy zobaczyć, czy i kiedy odbiorca otworzył pocztę elektroniczną i które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez odbiorcę. Takie dane do śledzenia newslettera są wykorzystywane przez nas do przeprowadzania ogólnych badań marketingowych i optymalizacji dystrybucji i wykorzystania newsletterów. Opisane powyżej działania profilowania marketingowego i działania remarketingowe prowadzone są w oparciu o art. 6 ust. 1 a RODO (dobrowolnie wyrażona zgoda).

10. Kontakt.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące polityki prywatności, zasad przetwarzania Państwa danych osobowych lub kwestii poruszonych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem email: daneosobowe@still.pl.

11. Uaktualnienia naszej Polityki Prywatności.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji stosowanej przez nas Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych lub Państwa praw.

12. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego still.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego still.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niego niezależnych.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. pl.still.shop. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. W zakresie nieuregulowanym w przedmiotowym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. W przypadku, gdy spór pomiędzy Operatorem i Klientem nie zostanie rozstrzygnięty na drodze polubownej, właściwym do rozpoznania tego sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora. Powyższe nie ma zastosowania do Klientów, o których mowa w paragrafie 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia  2021 r.

Pobierz formularz zwrotu