Impressum

Adres siedziby głównej STILL

STILL Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Żernikach
ul. Składowa 11, Żerniki
62-023 Gądki

 

Prezes Zarządu
Borys Wochna


Tel: +48 61 66 86 100
Fax: +48 61 66 86 189

Serwis: +48 80 10 55 501

E-mail: info@still.pl

 

Powiadomienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE oraz ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich:
Zgodnie z obowiązującym prawem STILL Polska sp. z o.o. jest zobowiązane poinformować konsumentów o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, która może być wykorzystana do rozstrzygania sporów bez konieczności angażowania sądu. Za konfigurację platformy odpowiada Komisja UE. Europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Zwracamy jednak uwagę, że firma STILL Polska sp. z o.o. nie jest przygotowana ani zobowiązana do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygnięcia sporu przed konsumencką agencją arbitrażową.139123 139124 Jednakże nasi użytkownicy mają następujące możliwości nawiązania kontaktu: telefonicznie na numer:+48 61 66 86 100 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

STILL Polska sp. z.o.o. | Warunki serwisu

 

Prawa autorskie

Serwis internetowy STILL Polska sp. z o.o. zawiera treści, takie jak ilustracje, zdjęcia, grafiki, logotypy, filmy, pliki audio i tekst. Są one własnością firmy STILL Polska sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach lub STILL GmbH z siedzibą w Hamburgu (RFN) i są chronione na mocy przepisów o prawie autorskim, przepisów o znakach towarowych, przepisów o wzorach i na podstawie praw osobistych na mocy prawa polskiego, niemieckiego i międzynarodowego.

STILL Polska sp. z o.o. zezwala na oglądanie i pobieranie wszystkich treści znajdujących się na jej stronach internetowych bez konieczności uzyskania osobnej zgody wyłącznie do użytku osobistego, jak również do innych, niekomercyjnych celów, pod warunkiem że ich treść nie zostanie zmieniona. Nie jest dozwolone kopiowanie treści w celu dalszej sprzedaży ani jakiekolwiek inne komercyjne wykorzystanie.

 

Pobieranie

Jeżeli treść lub programy są udostępniane użytkownikowi do pobrania, odbywa się to z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności STILL Polska sp. z o.o. tylko do braku gwarantowanych właściwości, zawinionego naruszenia podstawowych obowiązków, umyślnego lub rażącego zaniedbania lub naruszenia innych obowiązków i do przypadku zawinionego uszczerbku na zdrowiu.

 

Gwarancja

Informacje zawarte w naszych serwisach internetowych zostały zebrane i sprawdzone z najwyższą starannością. Jednakże firma STILL Polska sp. z o.o. nie gwarantuje ich kompletności, poprawności, aktualności ani przydatności do określonych celów. Korzystanie z treści zawartych w serwisie internetowym odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. STILL Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika, w szczególności w danych, sprzęcie lub oprogramowaniu.

 

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe używane w serwisach internetowych STILL Polska sp. z o.o. są zarejestrowane na rzecz STILL GmbH lub STILL Polska sp. z o.o. Podmiotom trzecim nie wolno używać żadnych z naszych znaków towarowych i logotypów.

 

Zastrzeżenie dotyczące odniesień i linków zewnętrznych

Serwisy internetowe STILL Polska sp. z o.o. zawierają linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Serwisy te podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. STILL Polska sp. z o.o. sprawdziła treści zewnętrzne pod kątem istnienia jakichkolwiek naruszeń prawnych w momencie utworzenia takiego linku. W tym momencie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawnych. STILL Polska sp. z o.o. nie ma wpływu na obecny lub przyszły wygląd ani na treść serwisów internetowych, do których prowadzą linki. Wstawienie zewnętrznych linków nie oznacza, że STILL Polska sp. z o.o. przywłaszcza sobie treść znajdującą się za takim odnośnikiem lub linkiem. Nie można oczekiwać, że STILL Polska sp. z o.o. będzie prewencyjnie kontrolować zewnętrzne linki. Jednak w przypadku, gdy STILL Polska sp. z o.o. dowie się o jakichkolwiek naruszeniach prawnych, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

 

Data ostatniej aktualizacji: 20 marca 2018

 

Proszę zapoznać się również z naszą polityką prywatności.