REGULAMIN AKCJI HANDLOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM STILL

Niniejszy regulamin określa zasady akcji handlowej, związanej z przyznawaniem dodatkowego wyposażenia przy zakupie wózka widłowego elektrycznego przez sklep internetowy pl.still.shop. Akcja handlowa prowadzona jest w celu poprawy wizerunku STILL Polska sp. z o.o.

§1

 1. Poniższe określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczać będą:
 1. Sprzedawca – STILL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, ul. Składowa 6, 62-023 Gądki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000018980.
 2. Kupujący – podmiot zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach sklepu internetowego pl.still.shop z zastrzeżeniem zdań następnych. Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca, a więc osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Kupującym nie może być konsument, a więc osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

§2

 1. Akcja handlowa prowadzona jest na terytorium RP i wyłącznie w ramach zawarcia między Sprzedawcą a Kupującym umowy przy wykorzystaniu sklepu internetowego pl.still.shop.
 2. Akcja handlowa polega na przeniesieniu przez Sprzedawcę nieodpłatnie, przy zakupie widłowego wózka elektrycznego, prawa własności dodatkowego wyposażenia w postaci: sanek.
 3. Dodatkowe wyposażenie będzie wydawane jako jedna sztuka do jednego zamówienia bez względu na ilość zamówionych, w ramach jednego zamówienia, wózków widłowych.
 4. Akcja handlowa trwa od 06 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania zapasów w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej.
 5. Dodatkowe wyposażenie będzie wysyłane najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia akcji. 
 6. Zdjęcia dodatkowego wyposażenia zamieszczone w materiałach promocyjnych mają charakter poglądowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zastąpienia dodatkowego wyposażenia innym o zbliżonych parametrach. 
 7. Wzięcie udziału w akcji jest dobrowolne. Jeżeli Kupujący nie chce skorzystać z akcji handlowej, wówczas należy usunąć dodatkowe wyposażenie z koszyka lub nie wyrażać zgody na udział w akcji w podsumowaniu składanego zamówienia. 
 8. W przypadku jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy w zakresie sprzedaży elektrycznego wózka widłowego, powoduje to obowiązek zwrotu dodatkowego wyposażenia. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Kupujący zamówił więcej niż jedną ze sztuk elektrycznego wózka widłowego a odstąpienie nastąpiło jedynie w stosunku do części z tych sztuk.
 9. Sprzedawca nie udziela gwarancji na wyposażenie dodatkowe. W przypadku, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą - osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa zawierana ze Sprzedawcą nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową jest uregulowana w §7 Regulaminu Sklepu Internegowego STILL, dostępnego pod adresem: https://pl.still.shop/warunki. W przypadku pozostałych Klientów, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 10. Dane pod którymi można nawiązać kontakt związany z akcją handlową, w tym w celu reklamacji prowadzenia akcji, to sklep@still.pl lub +48 784 066 388

§3

 1. Regulamin akcji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej STILL i jest dostępny pod adresem  https://pl.still.shop/regulaminy-promocji
 2. Udział w akcji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.