REGULAMIN AKCJI HANDLOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM STILL

 

Niniejszy regulamin określa zasady akcji handlowej, związanej z przyznawaniem dodatkowego wyposażenia przy zakupie wózka widłowego elektrycznego przez sklep internetowy pl.still.shop. Akcja handlowa prowadzona jest w celu poprawy wizerunku STILL Polska sp. z o.o.

 

§1

 1. Poniższe określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczać będą:
 1. Sprzedawca – STILL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, ul. Składowa 6, 62-023 Gądki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000018980.
 2. Kupujący – podmiot zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach sklepu internetowego pl.still.shop z zastrzeżeniem zdań następnych. Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca, a więc osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Kupującym nie może być konsument, a więc osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§2

 1. Akcja handlowa prowadzona jest na terytorium RP i wyłącznie w ramach zawarcia między Sprzedawcą a Kupującym umowy przy wykorzystaniu sklepu internetowego pl.still.shop.
 2. Akcja handlowa polega na przeniesieniu przez Sprzedawcę nieodpłatnie, przy zakupie widłowego wózka elektrycznego, prawa własności dodatkowego wyposażenia w postaci: leżaka.
 3. Dodatkowe wyposażenie będzie wydawane jako jedna sztuka do jednego zamówienia bez względu na ilość zamówionych, w ramach jednego zamówienia, wózków widłowych.
 4. Akcja handlowa trwa od 03 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. lub do wyczerpania zapasów w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej.
 5. Dodatkowe wyposażenie będzie wysyłane najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia akcji.
 6. Zdjęcia dodatkowego wyposażenia zamieszczone w materiałach promocyjnych mają charakter poglądowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zastąpienia dodatkowego wyposażenia innym o zbliżonych parametrach.
 7. Wzięcie udziału w akcji jest dobrowolne. Jeżeli Kupujący nie chce skorzystać z akcji handlowej, wówczas należy usunąć dodatkowe wyposażenie z koszyka lub nie wyrażać zgody na udział w akcji w podsumowaniu składanego zamówienia.
 8. W przypadku jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy w zakresie sprzedaży elektrycznego wózka widłowego, powoduje to obowiązek zwrotu dodatkowego wyposażenia. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Kupujący zamówił więcej niż jedną ze sztuk elektrycznego wózka widłowego a odstąpienie nastąpiło jedynie w stosunku do części z tych sztuk.
 9. Sprzedawca nie udziela gwarancji na wyposażenie dodatkowe. W przypadku, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą - osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa zawierana ze Sprzedawcą nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową jest uregulowana w §7 Regulaminu Sklepu Internegowego STILL, dostępnego pod adresem: https://pl.still.shop/warunki. W przypadku pozostałych Klientów, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 10. Dane pod którymi można nawiązać kontakt związany z akcją handlową, w tym w celu reklamacji prowadzenia akcji, to sklep@still.pl lub +48 784 066 388

 §3

 1. Regulamin akcji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej STILL i jest dostępny pod adresem https://pl.still.shop/regulaminy-promocji
 2. Udział w akcji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

REGULAMIN AKCJI HANDLOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM STILL WÓZKI RCE

 

Niniejszy regulamin określa zasady akcji handlowej, związanej z możliwością zakupu dodatkowego wózka widłowego za cenę 1 zł przez sklep internetowy pl.still.shop. Akcja handlowa prowadzona jest w celu jak najlepszego przedstawienia wizerunku STILL Polska sp. z o.o. u klientów.

 

§1

 1. Poniższe określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczać będą:
 1. Sprzedawca – STILL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, ul. Składowa 6, 62-023 Gądki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000018980.
 2. Kupujący – podmiot zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach sklepu internetowego pl.still.shop z zastrzeżeniem zdań następnych. Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca, a więc osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Kupującym nie może być konsument, a więc osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2

 1. Akcja handlowa prowadzona jest na terytorium RP i wyłącznie w ramach zawarcia między Sprzedawcą a Kupującym umowy przy wykorzystaniu sklepu internetowego pl.still.shop.
 2. Akcja handlowa polega na tym, że, przy zakupie wózka elektrycznego RCE 25 lub RCE 30 lub RCE 35, Kupujący będzie miał możliwość zakupienia wózka ECH 15C za cenę 1 zł.
 3. Zakup wózka ECH 15C za cenę 1 zł będzie następował w ten sposób, że do każdego zakupionego wózka, o którym mowa dodawany będzie automatycznie wózek ECH 15C. W sytuacji gdy Kupujący nie będzie chciał skorzystać z akcji handlowej lub będzie chciał zakupić mniejszą ulość wózków ECH 15C niż pozostałych wózków elektrycznych, będzie mógł usunąć produkt ECH 15C z koszyka. Do zakupu wózka ECH 15C stosuje się odpowiednio (z zastrzeżeniem postanowień regulaminu niniejszej akcji) postanowienia Regulaminu Sklepu Internegowego STILL, dostępnego pod adresem: https://pl.still.shop/warunki.
 4. Akcja handlowa trwa od 25 marca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania zapasów w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej.
 5. Dodatkowy wózek będzie wysyłany wraz z zamówionym towarem.
 6. Wzięcie udziału w akcji jest dobrowolne. Jeżeli Kupujący nie chce skorzystać z akcji handlowej, wówczas należy usunąć wózek ECH 15C z koszyka lub nie wyrażać zgody na udział w akcji w podsumowaniu składanego zamówienia.
 7. W przypadku jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy w zakresie sprzedaży wózka elektrycznego RCE 25 lub RCE 30 lub RCE 35, powoduje to obowiązek zwrotu wózka ECH 15C. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Kupujący zamówił więcej niż jedną ze sztuk wózków, o których mowa paragrafie 2 ust. 2 niniejszego regulaminu a odstąpienie nastąpiło jedynie w stosunku do części z tych sztuk. Kupujący w tej sytuacji będzie mógł pozostawić u siebie tyle wózków ECH 15C zakupionych w ramach niniejszej akcji ile, po skorzystaniu z prawa odstąpienia przez Sprzedającego lub Kupującego, pozostanie u niego wózków RCE 25 lub RCE 30 lub RCE 35 zakupionych w ramach niniejszej akcji.
 8. Sprzedawca nie udziela gwarancji na wózek ECH 15C. W przypadku, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą - osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa zawierana ze Sprzedawcą nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową jest uregulowana w §7 Regulaminu Sklepu Internegowego STILL, dostępnego pod adresem: https://pl.still.shop/warunki. W przypadku pozostałych Klientów, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. Dane pod którymi można nawiązać kontakt związany z akcją handlową, w tym w celu reklamacji prowadzenia akcji, to sklep@still.pl lub +48 784 066 388

§3

 1. Regulamin akcji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej STILL i jest dostępny pod adresem https://pl.still.shop/regulaminy-promocji
 2. Udział w akcji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.